OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
POZOR OZNAM!!!

Výroba plienkových a uterákových tort je dočasne pozastavená.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky a predávajúcim  je Helena Adamcová, Bystrická 23, 96681 Žarnovica. IČO 44951710
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy darčekových predmetov, ktoré predávajúci ponúka. (ďalej len "kupujúci").
 3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci vyhotovil darčekový predmet, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto tovaru. 
 4. Tovarom sú všetky darčekové predmety zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú záväzné. Cena tovaru sa môže meniť podľa druhu a počtu použitých doplnkov. Všetko po dohode s kupujúcim.
 2. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom tovarov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke  
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope, potvrdená objednávka do 24.hodín emailom alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 5.  Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Kupujúci môže tovar objednávať aj  telefonicky alebo emailom.

 

Platobné podmienky

 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  2. platba vopred, tovar bude expedovany po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

 

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 14 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak.
 2.  Faktúru (daňový doklad)za tovar zasielame e-mailom, alebo po vyžiadaní priložíme ku tovaru v tlačenej forme.
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 4. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD

 

Poplatky za prepravu, možnosti platby

 1. Pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD s doručením do 48 hodín po expedícii účtujeme:
  1. 4,8€ - pri platbe vopred na bankový účet
  2. 6€ - pri platbe na dobierku (platba sa uskutoční pri preberaní tovaru od kuriéra)
 2. Kupujúci si môže objednaný tovar vyzdvihnúť osobne na dohodnutom mieste. V prípade, že si kupujúci prevezme tovar osobne, platba za tovar v takomto prípade musí byť uhradená na náš účet ešte pred vyzdvihnutím.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom postupe pri zasielaní tovaru, ako aj cien za tieto služby.

 

Prevod vlastníckeho práva 

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 

 

                                                   Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.) 

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

  

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi faktúru za tovar. 

 

 Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 12€ (slovom dvanásť eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu. 

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 

 

Reklamačné podmienky

 1. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky kupujúcemu.

 

 1. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu nepoškodenú, v originálnom balení. 

 

 1. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mala byť plienková torta doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednanej plienkovej torty a musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.

https://www.plienkove-uterakovetorty.com/reklamacny_protokol.docx

 1. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 

 

 1. Reklamácia sa vybavuje:
  1. písomnou formou
  2. e-mailom,
  3.  
 2. V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k spokojnosti kupujúceho. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že tovar bol doručený riadne a včas.

 

V Žarnovici, 1. januára 2016   

 

Nakoľko nie je v mojich silách zabezpečiť pre každú objednávku rovnaké stuhy a doplnky, vyhradzujem si právo na malú zmenu oproti fotkám zverejnených na mojich stránkach. Po vyhotovaní torty posielam fotky.

POZOR OZNAM!!!

Výroba plienkových a uterákových tort je dočasne pozastavená.