OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
POZOR OZNAM!!!

Výroba plienkových a uterákových tort je dočasne pozastavená.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

I.Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa zákazníka na tejto stránke. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, IP adresa. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Zz.. a č. 18/2018 Zz. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").

 

II. Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek činnosť ktorú prevádzkovateľ vykonáva s osobnými údajmi. 

III. Komu udeľujete svoj súhlas
Prevádzkovateľom internetovej stránky a predávajúcim  je Helena Adamcová, Bystrická 23, 96681 Žarnovica. IČO 44951710,osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

 

IV. Aké osobné údaje spracovávame

1. Osobné údaje zákazníkov stránky plienkove-uterakovetorty.com za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov zo zákona 

2. Automaticky zbierané údaje - V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach plienkove-uterakovetorty.com a ich využitie
 

  

V. Zabezpečenie dát

S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje na špeciálne chránených serveroch. Prístup k týmto serverom je povolený len povereným osobám, ktoré sú zodpovedné za technickú či edičnú prácu s týmito servermi.

Prenos údajov je tiež zabezpečovaný v súlade požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov a požiadaviek nariadenia EÚ GDPR

 

Prevádzkovateľ chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. 

 

 

VI. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?
 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich prevádzkovateľ. Ďalej vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre prepravu a to DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, uvádzaná ako DPD

 

VIIPráva dotknutých osôb
1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;

2. právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

d) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

7. právo odvolať súhlas – keďže je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili;

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

 

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 21.05.2018

 

Nakoľko nie je v mojich silách zabezpečiť pre každú objednávku rovnaké stuhy a doplnky, vyhradzujem si právo na malú zmenu oproti fotkám zverejnených na mojich stránkach. Po vyhotovaní torty posielam fotky.

POZOR OZNAM!!!

Výroba plienkových a uterákových tort je dočasne pozastavená.